Moduł Majątek

Moduł Majątek służy do zarządzania informacją dotyczącą środków trwałych oraz wyposażenia przedsiębiorstwa. Oprócz ewidencji majątku obsługuje aktualizację majątku, ulepszenia, umorzenia, naliczanie amortyzacji i tworzenie raportów. Do ewidencji można wprowadzić zarówno nowe, jak również takie, które już były wykorzystywane w przedsiębiorstwie oraz przejąć środki w budowie. Wykorzystywane metody amortyzacji: liniowa, degresywna i jednorazowa.

Więcej informacji można znaleźć w opisach poszczególnych zakładek modułu Majątek.

  1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
  2. Wyposażenie
  3. Środki trwałe w budowie
  4. Niezatwierdzone składniki majątku trwałego
  5. Majątek obcy
  6. Dokumenty (OT/ LT/ protokoły likwidacji)