Moduł Przychody

W ramach tej części możemy dodawać nowe dokumenty sprzedaży oraz mamy wgląd w już istniejące, które możemy edytować i usuwać. To samo dotyczy dokumentów wewnętrznych oraz dokumentów korygujących związanych z dokumentami sprzedaży, zarówno tymi które widnieją w systemie, jak również tymi spoza systemu.

Wszystkie dokumenty wprowadzone do systemu widoczne są w raportach zlokalizowanych poniżej sekcji wyszukiwania. Bezpośrednio na raportem znajduje się przycisk do tworzenia nowego dokumentu, natomiast po lewej stronie są przyciski z operacjami, które można wykonać na więcej niż jednym wierszu (dokumencie) jednocześnie. Warunkiem skorzystania z dostępnych opcji, jest zaznaczenie (wybranie) wierszy, dla których chcemy wykonać daną operację.

W raporcie znajdują się wszystkie dokumenty wprowadzone do systemu oraz właściwe dla danego modułu i przeznaczenia. Przy każdym z dokumentów jest widoczny status dokumentu, dzięki czemu nie musimy otwierać dokumentu, aby sprawdzić czy np. został już zaksięgowany.

Widok raportu można modyfikować ukrywając widoczne i odkrywając ukryte kolumny. Dodatkowo dane widoczne w raporcie można grupować wg wybranej kolumny, np. wg Kontrahentów, Rodzaju lub Daty wystawienia, w zależności od potrzeb. Grupować dane można wg kilku kolumn jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

W dalszej części podręcznika zostaną poniżej opisane wszelkie możliwe do wystawienia formy dokumentów, bez względu na rodzaj prowadzonej księgowości, jednak w faktycznej pracy z aplikacją rodzaj dokumentów możliwych do wystawienia jest uzależniony od rodzaju wybranej księgowości, dlatego nie wszędzie dostępne będą wszystkie formy.

Operacje możliwe do wykonania na jednym lub wielu dokumentach (zdefiniowane ponad raportem):

 • Powiadomienia – ustawienie dla wybranych dokumentów wskazanego rodzaju powiadomień - tj. dodanie dokumentów do listy, która będzie wymagała zatwierdzenia, żeby wskazane powiadomienia przesłać. Otwiera się okno  z opcjami wyboru, jakiego rodzaju powiadomienia mają się wygenerować dla dokumentów.
 • Eksportuj do FK – wyeksportowanie dokumentów do systemu księgowego. Dokumenty zostają oznaczone jako wyeksportowane do systemu księgowego.
 • Eksport do Excela – eksport widocznych wierszy (wybrane na podstawie kryteriów wyszukiwania)
 • Dodanie notatki – wyświetla się okno w celu dodania notatki
 • Dodanie/ Modyfikacja znacznika – wyświetla okno umożliwiając dodanie lub zmianę znacznika.
 • Rozliczenie dokumentu - tj. oznaczenie, że wpłynęła płatność z tytułu dokumentu lub dokonano innego rozliczenia np. kompensaty.

Uwaga: dotyczy jedynie KPIR, w KH tego typu działania związane są z odrębnymi księgowaniami

 • Anulowanie dokumentu - tj. oznaczenie dokumentu jako anulowanego. Jeśli dokument nie był zaksięgowany, to nie trafia do księgowania (KH, KPIR), ale pojawia się na liście dokumentów (wszystkie przychody) z adnotacją anulowany,  jeśli natomiast był wcześniej zaksięgowany, to pozostaje w księgach (KH, KPIR), ale w zestawieniu nie sumuje się do przychodów, tj:
  • pojawia się jako pozycja w KPIR z adnotacją anulowany, ale nie jest sumowany do przychodów
  • w KH tworzone jest automatycznie księgowanie odwrotne do księgowania anulowanego dokumentu - zapis stworzonego dokumentu do bufora. W zestawieniu operacji w dzienniku pojawiają się docelowo 2 księgowania: oryginalne i jego anulowanie. Po otwarciu dokumentu pojawia się napis anulowany (w nagłówku dokumentu).
 • Usuń – usuwa  tylko niezaksięgowane dokumenty, pod warunkiem, że nie mają dokumentów powiązanych
 • Przenieś do bufora – tylko w KPIR, wyłącznie dla dokumentów wyeksportowanych do FK. Przeniesienie do bufora, powoduje zapisanie dokumentu w buforze (wszystkie te same parametry, w tym numer dokumentu) z jednoczesnym usunięciem z ksiąg KPIR (taki komunikat zostanie przekazany przy eksporcie do KPIR).
 • Kopiowanie do bufora – utworzenie w buforze identycznego dokumentu/ dokumentów, jak wybrany.

 

 1. Faktury, rachunki i inne dokumenty sprzedaży
 2. Dokumenty korygujące
 3. Zamówienia