Regulamin serwisu finite.pl

 

Rozdział I. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Regulamin serwisu - niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera informacje na temat zakresu i rodzaju świadczonych usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca – "P & M Doradztwo Gospodarcze Spółka" z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Przejazd 6/67, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000341076, NIP 521-35-46-346, Regon 142098859, będąca zarazem operatorem serwisu „finite.pl”.
 3. Portal lub finite.pl lub Serwis - portal internetowy "finite.pl" prowadzony przez Usługodawcę wraz z aplikacjami na nim udostępnianymi. Zawiera system złożony z wielu funkcjonalności dostępnych za pomocą przeglądarek internetowych.
 4. System - oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Portalu, składające się z części serwerowej zainstalowanej na serwerach usługodawcy oraz części udostępnianej Klientowi w przeglądarce internetowej.
 5. Przeglądarka Internetowa - oprogramowanie zainstalowane na komputerach Klienta, służące do komunikacji z Usługą, znajdujące się na liście oprogramowania zatwierdzonego przez Usługodawcę, dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy.
 6. Usługa – świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Umowy, polegające na dostępie do funkcjonalności Portalu „finite.pl” wspierającego obsługę finansowo-księgową małych i średnich przedsiębiorstw. Zależnie od zakresu funkcjonalności z jakiego chce korzystać Klient, świadczenie Usługi może być odpłatne lub nieodpłatne.
 7. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 14 października 2010 roku Dz. U. nr 220 poz. 1447) zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi spełniający warunki Regulaminu i uzyskujący dostęp do Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Użytkownik – Klient, pracownik Klienta, lub inna osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Usługi za pośrednictwem Konta, przypisana do Konta.
 9. Konto - konto udostępnione Użytkownikowi po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora i hasła wybranego przez Użytkownika będące zbiorem zasobów i danych gromadzonych przez Klienta i Użytkownika w imieniu i na rzecz Klienta wraz z funkcjonalnością udostępnianą przez Usługodawcę.
 10. Cennik - zestawienie obowiązujących opłat za korzystanie z płatnych części Portalu w przypadku zawarcia Umowy o odpłatne świadczenie Usługi. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
 11. Darmowy Okres Testowy – określony czas, kiedy Klient może testować/korzystać z Usługi bez wnoszenia opłaty i konieczności przedłużania Usługi. Do Darmowego okresu testowego wlicza się miesiąc rejestracji.
 12. Umowa - umowa o świadczenie poprzez Portal Usługi, zawartą między Usługodawcą. Umowa może przewidywać odpłatne lub nieodpłatne świadczenie Usługi.
 13. Umowa o nieodpłatne świadczenie Usługi – umowa przewidująca świadczenie Usługi w podstawowym zakresie funkcjonalności Portalu. Umowa o nieodpłatne świadczenie Usługi zostaje zawarta poprzez zakończoną i poprawną rejestrację w Portalu Usługodawcy, w tym akceptację Regulaminu, jak również wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 14. Umowa o odpłatne świadczenie Usługi – umowa przewidująca świadczenie Usługi w rozszerzonym zakresie funkcjonalności Portalu, w zamian za opłatę określoną w Cenniku. Zakres Usługi uzależniony jest od wybranej oferty cenowej zamieszczonej w Cenniku. Umowa zawierana jest na czas określony i może być przedłużana. Umowa o odpłatne świadczenie Usługi zostaje zawarta poprzez zakończoną i poprawną rejestrację, w tym akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta, a następnie wyrażenie przez Klienta woli korzystania z odpłatnych części Portalu i uiszczenie pierwszej opłaty według Cennika.
 15. Okres rozliczeniowy – okres, na jaki Klient wykupuje dostęp do Usługi w ramach Umowy o odpłatne świadczenie Usługi.

 

Rozdział II Postanowienia ogólne

 1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.
 2. Dokonując rejestracji i zamawiając Usługę Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 3. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Klient akceptując Regulamin oświadcza, iż spełnia kryteria przewidziane w punkcie 3. niniejszego Rozdziału.
 5. Klient może samodzielnie korzystać z Portalu jako Użytkownik lub upoważnić innego Użytkownika, za którego działania odpowiada, jak za własne.
 6. Użytkownik każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu identyfikatora i hasła (logowanie). W tym samym czasie Użytkownik może korzystać z Portalu za pomocą jednego komputera. Po wylogowaniu się możliwe jest zalogowanie się ponownie na innym komputerze.
 7. W czasie korzystania z Usługi możliwe będzie prezentowanie przez Usługodawcę oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Portalu.
 8. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik i Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204):
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę
  • w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych).
 9. W toku rejestracji Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zgody, o której mowa w punkcie 8 niniejszego Rozdziału.
 10. Użytkownik i Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 11. Administratorem danych osobowych jest "P & M Doradztwo Gospodarcze" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 654) przy ul. Przejazd 6/67,
 12. W przypadku zawarcia Umowy o odpłatne świadczenie Usługi, Klient dokonuje wpłaty za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w  Portalu, w wysokości określonej w Cenniku.
 13. Wszelkie płatności za korzystanie z Serwisu dokonywane są z góry za dany okres, zgodnie z aktualnym Cennikiem. Brak opłaty za kolejny okres skutkować będzie zablokowaniem/ usunięciem Konta, za uprzednim powiadomieniem Klienta na podany przez niego e-mail, zawierającym dodatkowy, ostateczny termin płatności.

 

Rozdział III. Zamówienie, świadczenie i rezygnacja z Usługi

 1. W ramach świadczenia Usługi w oparciu o Umowę o odpłatne świadczenie Usługi Usługodawca udostępnia kilka ofert cenowych, różniących się parametrami Konta oraz dostęp testowy (Demo). Szczegółowe informacje o ofertach cenowych oraz zakresie Usługi w ramach danej oferty cenowej znajdują się w Cenniku.
 2. Zawieranie i rozwiązanie umów o świadczenie usług odbywa się za pośrednictwem Portalu „finite.pl”.
 3. Aby zamówić Usługę, należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny, dostępny na stronie Usługodawcy.
 4. Zawarcie Umowy o nieodpłatne świadczenie Usługi następuje poprzez dokonanie przez Klienta poprawnej rejestracji w Portalu Usługodawcy, w tym wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego, dostępnego na Portalu. W toku rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz aktualnego Cennika Usługi.
 5. Zawarcie Umowy o odpłatne świadczenie Usługi następuje poprzez dokonanie przez Klienta poprawnej rejestracji w Portalu Usługodawcy, w tym wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego, dostępnego na Portalu (w toku rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz aktualnego Cennika Usługi), a następnie wyrażenie przez Klienta woli korzystania z Usługi w zakresie odpłatnym i uiszczenie pierwszej opłaty według Cennika.
 6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, iż jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z dnia 14 października 2010 roku Dz.U. nr 220 poz. 1447). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
 7. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w Portalu, Użytkownik wybierze swój identyfikator i tajne hasło i uzyska możliwość korzystania z Portalu.
 8. W przypadku wprowadzenia czasowego bezpłatnego okresu korzystania z Portalu lub części jego funkcjonalności, Darmowy Okres Testowy liczony jest od dnia rejestracji.
 9. Do prawidłowego działania usługi niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera).
 10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 11. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta lub Użytkownika hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.
 12. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika  i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz  niniejszym Regulaminem, w tym nieprzestrzeganie przepisów  księgowo-podatkowych. Klient i Użytkownik nie mogą wprowadzać do Konta treści o charakterze bezprawnym.
 13. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
  • Śmierci Klienta lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych,
  • Ustania bytu prawnego Klienta,
 14. Oprócz powyższego Klient ma prawo do zaprzestania korzystania z Usługi w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. Opłata za niewykorzystany Okres Rozliczeniowy nie jest zwracana.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:
  • podania przez Klienta nieprawdziwych informacji w trakcie zawierania Umowy,
  • naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
  • używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami,
  • nieopłacenia przez Klienta faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę w związku z korzystaniem z Portalu,
  • działania Klienta lub Użytkownika na szkodę Usługodawcy,
  • w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 16. Ponowna Rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Usługodawcy
 17. Po zablokowaniu konta, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 15, Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej za odblokowanie konta w wysokości 50% opłaty rocznej wnoszonej z tytułu użytkowania Portalu (zgodnie z obowiązującym Cennikiem)
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta darmowego, na które nie logował się żaden Użytkownik przez okres minimum 90 dni.

Rozdział IV. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Użytkownika. W tym celu Usługodawca stosuje nowoczesne zabezpieczenia techniczne.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopii danych zgromadzonych przez Użytkowników i przechowywania ich zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
 3. W przypadku rozwiązania umowy lub innego przypadku zgodnego z Regulaminem usunięcia Konta, wszelkie obowiązki prawne w zakresie archiwizacji danych zgromadzonych na Koncie spoczywać będą wyłącznie na Kliencie. Usługodawca przed usunięciem Konta przeprowadzi archiwizację danych i wyda je Klientowi na nośniku danych teleinformatycznych pod warunkiem niezalegania z opłatami za korzystanie z portalu oraz uiszczenia opłaty manipulacyjnej określonej w Cenniku.
 4. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Usługi oraz zasobów technologicznych służących do jej realizacji i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi. Prace aktualizacyjne będą odbywać się po godzinie 18.00 w dni robocze oraz w dni świąteczne. W ramach możliwości Usługodawca będzie informował o przerwach w dostępie do Usługi.
 5. W przypadku, gdy awaria spowodowana jest przyczynami zależnymi od Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia przyczyny awarii w ciągu 3 dni roboczych, po upływie tego czasu dostęp do Systemu zostanie przedłużony o okres analogiczny do czasu trwania awarii.
 6. W przypadku wystąpienia awarii Usługodawca zastrzega sobie prawo do przywrócenia danych z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa Systemu.
 7. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej i sprzętu komputerowego Użytkownika, urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika do korzystania z Portalu, niewłaściwym funkcjonowaniem łącza internetowego oraz niewłaściwym korzystaniem Użytkowników z Portalu.
 8. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi  przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty, w tym za szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Portalu finite.pl.
 10. Usługodawca w ramach świadczonej Usługi nie przejmuje odpowiedzialności za zgodność działań Klienta z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec kontrahentów Klienta i organów państwowych, w tym organów podatkowych oraz ZUS.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń prezentowanych przez osoby trzecie w Portalu i w powiązaniu z korzystaniem z Portalu.

 

Rozdział V. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia Usługi Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta (w przypadku klientów nie będących osobami fizycznymi nazwę i formę prawną), jego adres do korespondencji oraz opis niewłaściwego działania usługi (uzasadnienie reklamacji).
 2. Reklamacje należy wysyłać pocztą na adres Usługodawcy „P & M Doradztwo Gospodarcze" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 654) przy ul. Przejazd 6/67” lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@finite.pl
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania. Za dzień otrzymania reklamacji uznawany będzie dzień doręczenia przesyłki pocztowej lub dzień wpłynięcia wiadomości na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy.
 4. Stanowisko co do reklamacji zostanie doręczone Klientowi w sposób analogiczny do sposobu doręczenia reklamacji.

 

Rozdział VI. Polityka prywatności

 1. Usługodawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i Klientów.
 2. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
 4. Dane Użytkowników, z wyłączeniem dostępu udzielonego bezpośrednio przez Klienta lub za zgodą Klienta, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.  
 5. Serwis Finite.pl może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób niezbędny do uproszczenia lub zaniechania danej operacji, a także w celu autoryzacji, statystycznym, dostosowania wyglądu serwisu do preferencji użytkownika oraz w celach marketingowych.
  Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe użytkownika, głównie adres e-mail, jednak nie powodują szkód w komputerze Użytkownika, czy też jego danych. Dla poprawnego działania serwisu konieczna jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 6. Jak wyłączyć cookies? Działanie plików cookies można wyłączyć z poziomu ustawień przeglądarki:
  Internet Explorer 8: Narzędzia > Opcje internetowe > zakładka Prywatność > w Ustawieniach dla sfery internetowej wybieramy Bardzo wysoki poziom zabezbieczeń.
  Opera: Narzędzia wybierz Opcje następnie Zaawansowane tutaj wybierz Ciasteczka.
  Mozilla Firefox: Narzedzia następnie Opcje następnie Prywatność tutaj wybierz Ciasteczka.
  Safari: Preferences, następnie Security, teraz wybierz Accept cookies i zaznacz ALWAYS.

  UWAGA: Wyłączenie działania cookies może mieć niekorzystny wpływ na niektóre części serwisu.

 

Rozdział VII. Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Portalu „finite.pl”, jego elementów oraz zamieszczonego na nim oprogramowania należą do Usługodawcy. Prawa autorskie związane z Portalem „finite.pl” podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 2. Świadczenie usług za pośrednictwem Portalu nie oznacza przekazania praw autorskich, ani ich ograniczenia na rzecz Klientów i Użytkowników.

 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany Cennika. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika na stronach internetowych Usługodawcy. W przypadku umów będących w toku nowy Cennik obowiązuje od następnego okresu płatności.
 3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Umowy o odpłatne świadczenie Usługi oraz Umowy o nieodpłatne świadczenie usługi, jak również na gruncie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą według prawa polskiego przez Sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.
 4. Usługodawca do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail kontakt@finite.pl oraz adres korespondencyjny podany w definicji Usługodawcy. W przypadku postępowania reklamacyjnego adresem e-mail będzie kontakt@finite.pl