POIG - informacje o projekcie

Firma "P&M Doradztwo Gospodarcze" Sp. z o.o. w dniu 1.04. 2010 r. przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz Budżetu Państwa w 15%.

Beneficjent: "P&M Doradztwo Gospodarcze" Sp. z o.o.
Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.
Działanie: 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
Nr projektu: WND-POIG.08.01.00-14-388/09

Planowany okres realizacji Projektu: 01.04.2010 - 31.03.2012

Projekt jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz Budżetu Państwa w 15% w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Więcej informacji na stronach:
http://www.parp.gov.pl/files/74/108/208/279/7010.pdf
http://www.parp.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl