III KROK - Zgłoszenie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) - Urząd Gminy/Dzielnicy

Dążąc do założenia własnej firmy należy przede wszystkim odwiedzić Urząd Gminy/Miasta/ Dzielnicy ze względu na właściwość miejsca zamieszkania osoby rejestrującej firmę, w celu wypełnienia i złożenia odpowiedniego wniosku (druk EDG-1) w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wniosek zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • nazwę firmy,
 • nr PESEL przedsiębiorcy,
 • adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 • adres siedziby firmy,
 • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
 • miejsce wykonywania działalności,
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informację o rachunkach bankowych.

Wyżej wymieniony formularz, jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (o nadanie numeru REGON),  
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (wskazanie lub prośba o nadanie numeru NIP)
 • zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS (płatnik, to osoba opłacająca swoją składkę jak i składki swoich pracowników).

Od niedawna możliwe jest także wypełnienie powyższego formularza w wersji elektronicznej – CEIDG-1.

 

Koszt zgłoszenia działalności do ewidencji wynosi 100 złotych.

<< Powrót